При какви обстоятелства се подава декларация за придобиване на имот?

декларация

При придобиването на имот от физическо или юридическо лице е необходимо новата собственост да се декларира. Според действащия Закон за местни данъци и такси в рамките на 2 месеца е необходимо да се подаде съответната декларация в общината по местонахождение на имота. Съобразно подадените данни се начислява и годишния данък, който собственика е длъжен да заплаща. В кои случаи е необходима да се подава декларация за придобиване на имот? Как се попълва и можем ли да упълномощим трето лице да ни представлява? Отговорите предстои да споделим в днешната тема.

Цел на подаването на декларация

Определящо при покупката на недвижим имот без значение дали е ново и старо строителство да се подаде необходимата информация за новия собственик. Срока за подаване на декларация за смяна на собствеността е 2 месеца. обикновено след получаването на новия нотариален акт собствените попълва съответния документ с детайлите, които се отнасят до имота и подава декларацията в общината.

На база подадени данни се изчислява данъка, който  дължим според Закона за местните данъци и такси. Има някои особености, които се отнасят до това кои видове имоти подлежат на деклариране и кои не. Според законодателя новия собственик подава декларация за придобиване на имат в следните случаи:

 • Постройки;
 • Поземлени имоти в строителни граници;
 • Жилищни;
 • Производствени;
 • Вилни имоти;
 • Спортни имоти;
 • С развлекателни функции и други.

Не подлежат на деклариране земеделските имоти като тук изключение правят само онези, върху които има изградена постройка. Разбира се за да не се допуснат грешки при описа на имота съобразно нотариалния акт е препоръчително да се вземат под внимание предоставените професионални услуги от счетоводни къщи, които съдействат за това да се попълни коректно документа, който ще се подава в общината.

По отношение на грешно или неподадени в срок декларации собствениците подлежат на санкции. Тарифите могат да варират до 400 лева за физически лица и до 3000 лева за фирми.

Новости, които са приети в някои общини

данъциДо началото на 2019 година купувачите на недвижим имот имаха задължението да подават данъчна декларация. С реда за облекчаване на гражданите някои общини въведоха една много приемлива мярка. Според нея не новия собственик, а нотариуса подава информация за извършената сделка. В седем дневен срок от самото прехвърляне на правото на собственост се изпраща информация към общината. Основната цел на това действие е свързано с избягването на грешки, които често се допускат при подаването на декларацията за придобиване на имот от новия собственик.

Разбира се необходимо е да се направи справка в общината дали информацията за сделката е постъпила в съответния административен отдел. От това следва както самото изчисляване на данъка на имота така и се спестява начисляването на глоби и санкции.

Освен, че самите нотариуси са длъжни служебно да подадат съответната информация е важно да отбележим, че и самите Служби по вписванията също имат ангажимент в едномесечен срок да уведомят общината за настъпилите промени в собствеността. Според типа на имота, неговото предназначение и обитаване са извършва съответното изчисление на дължимия данък.

Как се изчислява данъка върху недвижим имот?

От задължението да се подаде информация за настъпило ново обстоятелство от страна на собственик, нотариус или Служба по вписванията възниква и изчисляването на данък, който новия собственик предстои да заплаща. Много от хората се питат на каква база се изчислява налога и как се образува. По отношение на подадената информация и декларираната собственост на база тарифи определени от всяка една община се извършва конкретното изчисление.

Данъчната оценка на имота зависи от:

 • Местоположение на недвижимия имот;
 • Квадратура;
 • Тип строителство;
 • На какъв етап от строителството се продава – акт 14, акт 15 или друга степен на завършеност;
 • Тип на конструкцията;
 • Ниво на овехтяване;
 • Енергийна ефективност на имота;
 • Начин на ползване – жилищно, производствено, промишлено, търговско помещение и други.

Данъка се определя в границите на 0,1 и 4, на хиляда върху данъчната оценка на недвижимия имот. Както вече споделихме при различните общини този коефициент е с различна стойност.

Като данъчно задължени се описват лицата, които:

 • Са собственици на новия обект;
 • Ползватели при които има учредено вещно право на ползване;
 • Собственика на сградата, построена върху държавен или общински имот;
 • Концесионерът при услуга за строителство или добив, както и вещно право за ползване.

Имайте предвид, че такъв тип декларация се подава и в случаите, когато:

 • Са извършени конструктивни преустройства на имота;
 • Променя се статута на използване;
 • Има промяна в обстоятелствата ,които имат отношение върху определянето стойността на данъка;
 • Ако имота не се използва и собственика има право да освободи от плащане на данък в целия размер както и други.

За да не се допуснат грешки при изготвянето на декларацията имайте предвид, че счетоводните къщи предоставят на вниманието ви услуга, която е свързана с попълването на съответната информация. Това се налага в случаите, когато в съответните общини не е предвидено нотариусите или Службите по вписване да подават съответната информация към общината.